Home » VKP Edities » Nummer 194 » Algemene Wet Bestuursrecht

Algemene Wet Bestuursrecht

» De meest relevante verplichtingen en bevoegdheden van de AWB luiden artikelsgewijs als volgt:

Artikel 5:13: Een toezichthouder maakt van zijn bevoegdheden slechts gebruik voor zover dat redelijkerwijs voor de vervulling van zijn taak nodig is.

Artikel 5:15: Hij is bevoegd, met medeneming van de benodigde apparatuur, elke plaats te betreden, met uitzondering van de woning tegen de wil van de bewoner.

Artikel 5:16: Hij is bevoegd inlichtingen te vorderen.

Artikel 5:17: Hij is bevoegd inzage te vorderen van zakelijke gegevens en bescheiden. Hij is bevoegd van de gegevens en bescheiden kopieën te maken.

Artikel 5:19: Hij is bevoegd vervoermiddelen te onderzoeken met betrekking waartoe hij een toezichthoudende taak heeft. Hij is bevoegd vervoermiddelen waarmee naar zijn oordeel zaken worden vervoerd met betrekking waartoe hij een toezichthoudende taak heeft, op hun lading te onderzoeken. Hij is bevoegd van de bestuurder van een vervoermiddel inzage te vorderen van de wettelijk voorgeschreven bescheiden met betrekking waartoe hij een toezichthoudende taak heeft. Hij is bevoegd met het oog op de uitoefening van deze bevoegdheden van de bestuurder van een voertuig te vorderen dat deze zijn vervoermiddel stilhoudt en naar een door hem aangewezen plaats overbrengt.

Artikel 5:20: Een ieder is verplicht aan een toezichthouder binnen de door hem gestelde termijn alle medewerking te verlenen die deze redelijkerwijs kan vorderen bij de uitoefening van zijn bevoegdheden. Bovenstaande geldt niet voor de zgn. geheimhouders.

Bij het niet voldoen aan genoemde vorderingen moet artikel 184 WvSr als strafbaarheid-stelling worden gebruikt (opzettelijk niet voldoen). De inbeslagneming wordt in de AWB niet genoemd, daar het een opsporingsbevoegdheid is, en in de AWB niet wordt genoemd. Een eventuele inbeslagneming wordt verricht op grond van [...]


Tot zover het artikel, bent u geïnteresseerd in de rest van het artikel?
Neem óók een abonnement op Verkeersknooppunt!
 Verkeersknooppunt

 Een product van:
 Total Text
 Bettekamp 56
 6712 EL Ede
 Tel. +31 655 370 754
 Mail to: info@totaltext.nl